Çalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni

KIRAY Makina > Çalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni

Çalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni

 

KIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (“KIRAY MAKİNA” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, KIRAY MAKİNA bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan tüm adaylara ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

 

Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 16754 sicil numarasıyla kayıtlı, 0556074349800012 MERSİS numaralı,  Ulaş Mah. Motor Yerleri Mevkii Küme Evler No:11 59930 Ergene / Tekirdağ TÜRKİYE adresinde mukim KIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. veri sorumlusudur.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz KIRAY MAKİNA tarafından;

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • İş başvurularınızı değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 • Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,

 

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, KIRAY MAKİNA insan kaynakları departmanı yöneticilerine ve Şirket yöneticilerine aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda; CV’nizde yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, yabancı personel için çalışma izin belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, tipindeki kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve KIRAY MAKİNA’nın meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

İş başvurularınızın değerlendirme tarihi itibariyle uygun görülmemesi halinde, ileride doğabilecek istihdam ihtiyacı halinde yeniden değerlendirilmesi adına 1 yıl süreyle Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanız halinde işlenecektir. Söz konusu 1 yıllık sürenin sona erdiği tarihi takip eden ilk periyodik imha döneminde iş başvurusu kapsamında KIRAY MAKİNA bünyesinde işlenen kişisel verileriniz otomatik olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamında ki Hakları

 

Dilediğiniz zaman KIRAY MAKİNA’ya başvurarak kişisel verilerinizin;

 

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya
 • Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 

 1. Hak ve Talepleriniz İçin İletişim

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle  Ulaş Mah. Motor Yerleri Mevkii Küme Evler No:11 59930 Ergene / Tekirdağ TÜRKİYE adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kiraymakina@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekaletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular KIRAY MAKİNA tarafından reddedilecektir.

 

KIRAY MAKİNA’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

KIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.