Tedarikçiler için Aydınlatma Metni

KIRAY Makina > Tedarikçiler için Aydınlatma Metni

Tedarikçiler için Aydınlatma Metni

 

İş bu form, 24/3/2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında KIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) ile çalışan tedarikçinin, potansiyel olarak çalışmak üzere teklif alınan tedarikçinin, tedarikçi şirket temsilcilerinin ve çalışanlarının bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin aramızda kurulan ticari ilişki çerçevesi dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, doğruluklarını ve en güncel hallerini koruyarak;  ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimiz tarafından sistemlerimize kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, saklanacağını, yasal gerekler ile güncelleneceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi veya yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimiz tarafımdan bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi:
Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız
İletişim Verisi:
İş telefon numaranız, Şahsi telefon numaranız, Kurumsal e-posta adresiniz, Şahsi e-posta adresiniz, internet sitesi.
Mesleki Deneyim Verisi:
İşyerinizde çalıştığınız pozisyonunu, Unvanınız
Finansal Veri:
Banka Hesap Bilgileri, Iban Bilgileri
Fiziksel Mekan Güvenliği:
İş yerine gelindiği takdirde ziyaretçi giriş-çıkış kayıtları, güvenlik kamera kayıtları
Görsel Veri:
Güvenlik Kameralarının Kayıt Altına Aldığı Görsel Veriler
Hukuki İşlem Verisi:
İmza Sirküleri
Müşteri İşlem Verisi:
Fatura, Senet, Çek bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep bilgisi.
Diğer:
İmza

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

 

Kişisel verileriniz, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere dayanarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

 

 • Gerçek kişi tedarikçi veya tüzel kişi tedarikçilerin temsilcisi ve/veya çalışanları tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla toplanır.

Şirket toplanan kişisel verileri, bilgisayar sistemleri ve personelleri vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işleyebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz Şirket ile kurulacak/kurulan ticari ilişki çerçevesinde aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi (Satın alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi)
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Teklif, ürün ve/veya hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi, ürün ve hizmet temini için sizinle iletişime geçilmesi)
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi (Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi)
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Ürün ve/veya hizmetin ulaştırılmasına ilişkin bilgilerin takibi)
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulması, fatura/senet/çek düzenleme, tedarikçiler için düzenlenen faturaların kayıt altına alınması)
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Mali ve vergisel düzenlemeler başta olmak üzere, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hukuka uygun adli ve idari talepleri karşılama gibi yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini (Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması)
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI  

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

 

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, satın alınan ürün ve hizmetlere dair ücretlerin ödemesi kapsamında hizmet alınan Mali Müşavire; gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemelere aktarılabilecektir.
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla Şirkete danışmanlık veren avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi kapsamında ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Şirket, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde, yalnızca KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

 

HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda, Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirket’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 

 • Şirketin veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
 • Eğer Şirket nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
 • Eğer Şirket nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
 • Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Şirket nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; http://kiraymakina.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini
Ulaş Mah. Motor Yerleri Mevkii Küme Evler No:11 59930 Ergene / Tekirdağ TÜRKİYE adresine bizzat elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, formun imzalı bir örneğini kiraymakina@hs01.kep.tr   adresine göndererek iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.